Problem zapylenia towarzyszy wielu cyklom produkcyjnym. Zanieczyszczenia powstają podczas obróbki różnego rodzaju surowców oraz w czasie, kiedy przesypywane są jakieś sypkie towary przy pomocy suwnic czy podnośników. Pyły te zawierają niezauważalne gołym okiem cząsteczki, które mogą wpływać negatywnie na przebywających w otoczeniu pracowników, a także na pracę maszyn produkcyjnych. Zapylenie jest częstą przyczyną zapadania na choroby zawodowe i mniejszej efektywności pracowników.

Instalacje odpylania – rozwiązanie dla niebezpiecznych pyłów

Do najbardziej nieprzyjaznych pyłów dla człowieka zalicza się zanieczyszczenia, które powstają w procesie szlifowania, wydobywające się iskry są z reguły zatrzymywane przez specjalistyczne osłony, ale pewna ich ilość zostaje w powietrzu. Oddychanie takim powietrzem prowadzi do pylicy i nowotworów płuc. Większość prac odbywających się w hutach powoduje przedostanie się do płuc szkodliwych, rakotwórczych pyłów. Z kolei pyły powstające podczas obróbki drewna mogą prowadzić do niebezpiecznych zapłonów i eksplozji. Przyczyną wybuchu może być nawet nagrzane urządzenie, niekonieczne kontakt z ogniem. Miejsca, gdzie montuje się instalacje odpylania to prawie wszystkie branże przemysłowe. Metalurgia, energetyka, przemysł chemiczny, drzewny to sektory, w których instalacje odpylania montowane są najczęściej.

Instalacje odpylania – układy sterujące

Współcześnie nowoczesne technologie umożliwiają zastosowanie sterowników kierujących instalacjami odpylania i dostosowujących ich pracę do procesów produkcyjnych. Jeśli okoliczności wymagają użycia systemów antywybuchowych, np. przy odpylaniu palnych pyłów, instalacje odpylania można połączyć z centralnym systemem sterowania. Instalacją odpylania można sterować na kilka sposobów:

  • instalacja odpylania może pracować jako indywidualny i oddzielny system niepowiązany z innymi strukturami,
  • instalacja odpylania jest podłączona do centralnego układu kierowania,
  • instalacja odpylania odgrywa rolę pierwszoplanową w stosunku do odpylanej aparatury.

Zdalny układ sterowania instalacją odpylania umożliwia w przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm wyłączenie całego układu, nawet jeśli obsługa nie reaguje.

Stosowane instalacje odpylania

Jedną z częściej stosowanych metod odpylania jest zastosowanie cyklonów i komór osadczych, gdzie pył po prostu opada na dno dzięki grawitacji. W wielu gałęziach przemysłu stosowane są filtry workowe pulsacyjne, ich skuteczność uzależniona jest od rodzaju włóknin filtracyjnych, pozwalają na oszczędność kosztów, ponieważ są skonstruowane w taki sposób, że można je czyścić. Często instalacje odpylania montowane są w pobliżu miejsca pylenia. Są to wyciągi miejscowe, różnego rodzaju ssawy, okapy. Jest to skuteczna metoda, ponieważ zanieczyszczenia są wychwytywane u źródła. Bardzo dobrze sprawdza się metoda push-pull, system nawiewny wymusza poruszanie się pyłu w określonym miejscu nad stanowiskiem pracy, a następnie dzięki filtrom oczyszcza powietrze i szkodliwy pył nie opada na pracowników.

Właściwie dobrane i prawidłowo funkcjonujące instalacje odpylania podnoszą poziom  bezpieczeństwa ludzi i urządzeń. Przyczyniają się także do zwiększenia wydajności firmy.